چرا پرندگان هنگام فرود بال های خود را باز می کنند

جواب سوال چرا پرندگان هنگام فرود بال های خود را باز می کنند؟