برچسپ ها:در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام میشود,در چه مواردی باید اصطکاک را افزایش داد,در چه مواردی باید اصطکاک را کم کرد,در چه مواردی باید اصطکاک را زیاد کرد,درچه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد,راه های افزایش اصطکاک,درچه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد,افزایش نیروی اصطکاک,موارد افزایش نیروی اصطکاک,کاهش نیروی اصطکاک,


در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد

در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد

زمانی که می خواهیم جسم سنگینی را روی زمین بکشیم و یا در مسابقات اسکیت روی یخ - راه آن این است که تا حد ممکن سطح را صاف یا صیقلی کنیم .
ب - هنگامی که خودرو یا دوچرخه یا متحرکی را می خواهیم متوقف کنیم . در زمین یخی پیاده روی کنیم و ...سعی کنیم تماس را ( زیر کنیم ) تا سطح تماس افزایش یابد .