برچسپ ها:سلسله قاجار چند پادشاه داشت,قاجار چند پادشاه داشت, پادشاه های قاجار چندتا بود,تعداد پادشاهان قاجار,سلسله قاجار, چند پادشاه داشت سلسله قاجار,پادشاه سلسله قاجار چندتاست,


سلسله قاجار چند پادشاه داشت

سلسله قاجار چند پادشاه داشت

 قاجاریان نام سلسله ای است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان است. وی تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه بود که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت

نام پادشاهان قاجار

(۱) آقامحمدخان ۱۱۷۳ تا ۱۱۷۶
(۲) فتحعلی‌شاه ۱۱۷۶ تا ۱۲۱۳
(۳) محمدشاه ۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷
(۴) ناصرالدین‌شاه ۱۲۲۷ تا ۱۲۷۵
(۵) مظفرالدین‌شاه ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۵
(۶)محمدعلی‌شاه ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸
(۷) احمدشاه ۱۲۸۸ تا ۱۳۰۴


برچسپ ها:سلسله قاجار چند پادشاه داشت,قاجار چند پادشاه داشت, پادشاه های قاجار چندتا بود,تعداد پادشاهان قاجار,سلسله قاجار, چند پادشاه داشت سلسله قاجار,پادشاه سلسله قاجار چندتاست,