آرامگاه کمال الملک در کدام شهر است؟

جواب:شهر نیشابور