شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان

شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بانک بیمارستان و اموزش و پرورش, پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان, ارزیابی عملکرد کارکنان ppt, شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران, ارزیابی عملکرد کارکنان+pdf, شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ,فرم ارزیابی عملکرد کارکنان ,مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که شرکت ها از آن جهت سنجش کارایی و بهره وری کارکنان خود، به منظور اتخاذ تصمیمات مختلف ازجمله تعیین حقوق، پاداش، نیازهای آموزشی و ... استفاده می کنند. عیب اساسی و مشترک روش های پیشین برای ارزیابی عملکرد، اریب بودن نتایج آن ناشی از تأثیر انگیزه های شخصی و جهت گیری های ارزیاب است.

در این مطالعه دو روش جدید توسعه داده شده که مشکل مذکور را مرتفع می نماید. روش های ارائه شده برای مشاغلی کاربرد دارند که بتوان استانداردهای کمی برای کارِ کارکنان تعریف کرد. به عنوان مطالعه موردی، روش های ارائه شده در یکی از آزمایشگاه های شرکت هسا اجرا گردید.

از تحلیل های آماری مبتنی بر شبیه سازی حالت پایا، برای ارزیابی عملکرد بلندمدت کل سیستم بهره گرفته شد .نتایج حاصله حاکی از تأثیرات مثبت و قابل توجه روش های جدید بود.

 مقدمه

1 بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی بزرگ هم  ایجاد 2 افزایی می کند که این نیرو می تواند پشتیبان برنامه ی رشد، توسعه  و تعالی سازمان شود .بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت کارها و رسیدن به اهداف، شناسایی چالش های پیش روی سازمان، کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود احتیاج دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد بود .تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. از این رو دستیابی به سیستم های کارآ جهت 

دانلود pdf